Odpady, dekontaminácia, sanácia, likvidácia ropného znečistenia, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, recyklácia stavebných odpadov, geologický a hydrogeologický prieskum, predaj piesku, štrku, kameniva, dekontaminácia betónov a stavebných sutí, environmentálna škoda, environmentálne škody, analýza rizika znečisteného územia, analýzy rizika, východisková správa IPKZ, IPKZ

ENVIRONCENTRUM, s.r.o. - odpady, likvidácia, zneškodnenie odpadov, recyklácia stavebných odpadov, sanácia, dekontaminácia, nebezpečný odpad, sanácie geologického prostredia, geologický prieskum, environmentálna škoda, environmentálne škody, analýza rizika znečisteného územia, analýzy rizika, východisková správa IPKZ, IPKZ, riešenie zosuvových území, mikropilóty, štrk, piesok, kamenivo, biodegradácia, mobilný drvič, demolácia, búracie práce, voda, ropa, oil decontaminations, bioremediations, solid waste recovery, advisory and consulting services, štrk, piesok, kamenivo

Domov Služby Katalóg odpadov Kvalita Cenník Kontakt Linky English Webmail

Naša spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality a environmentu podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001.IČO: 31681794
IČ DPH: SK2020506466
DIČ: 2020506466
tel.:+421 55 6770700
fax:+421 55 6770800

stavebné odpady
tel.:0905 496 769

aktualizované 08.01.2019

Rozsah nami poskytovaných služieb a činností:

1. Sanácie geologického prostredia

- zamedzenie vzniku geodynamických javov
- odstránení príčin a následkov geodynamických javov
- odstránení príčin vzniku znečistenia spôsobeného činnosťou človeka
- obmedzením plošného a priestorového šírenia znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí
- odstránenie alebo znížení koncentrácie znečisťujúcich látok zo znečistenej podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia2. Komplexná sanácia ekologických záťaží a zneškodňovanie nebezpečných odpadov

- sanácie ekosystému horninového prostredia, podzemnej vody
- sanácie a dekontaminácie zemín
- riešenie havarijných stavov nádrží
- zneškodňovanie zaolejovaných oplachových vôd
- sanácia zaolejovaných štrkových lôžok vrátane podložia
- dekontaminácia zemín znečistených kondenzátmi plynu a olejmi
- dekontaminácia betónov a stavebných sutí
- dekontaminácia, ropnými látkami znečistených, kalov zo sedimentačných bazénov dažďovej kanalizácie
- dekontaminácia vôd
- riešenia havarijných únikov ropných látok, ...
Katalógové čísla odpadov prijímaných na biodegradačnej ploche v Ruskove

3. Recyklácia stavebného odpadu - predaj stavebného materiálu - recyklátu

- príjem stavebného odpadu na našich recyklačných strediskách.
- zberný dvor pre niektoré druhy odpadov: drevo, sklo, obaly z dreva a zo skla, odpadová kôra a korok, piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo. Odpad musí spĺňať kvalitatívne požiadavky.
- drvenie prijatého stavebného odpadu na našich recyklačných strediskách.
- drvenie stavebného odpadu priamo na lokalite zákazníka.
- predaj piesku, štrku, kameniva vo frakciách podľa požiadaviek zákazníka.
- predaj použitého stavebného materiálu: betónové obrubníky (chodníkové, cestné), betónové kocky, mačacie hlavy (malé, stredné), tehla plná
- demolácie, búracie, zemné a výkopové práce a likvidácia v tejto súvislosti vzniknutých odpadov
Katalógové čísla odpadov prijímaných na Recyklačnom stredisku v Krásnej, časť Traťová
Katalógové čísla odpadov prijímaných na Recyklačnom stredisku v Krásnej, časť Traťová - zber odpadov

4. Geologické činnosti

- hydrogeologický prieskum
- prieskum geologických činiteľov životného prostredia

Hydrogeologický prieskum je zameraný na:
- zisťovanie stavu hydrogeologických pomerov územia za účelom:
- zabezpečenia zdrojov podzemných vôd, overenia ich výdatnosti a kvalitatívnych pomerov
  hydrodynamického a hydrochemického monitoringu podzemných vôd

Geologický prieskum je zameraný na:
- určenie plošného a priestorového znečistenia horninového prostredia a podzemnej vody
- podanie návrhu optimálnych sanačných opatrení pre likvidáciu znečistenia v podzemnej vode a v horninovom prostredí spôsobmi "in situ", "ex situ "

Geologický prieskum zameraný na výstavbu skládok:
- posúdenie vhodnosti území pre založenie skládok
- návrh monitorovacieho poriadku skládok
- návrh prevádzkového poriadku skládok

5. Analýza rizika znečisteného územia


- vypracovanie analýzy rizika s opisom existujúcich a potenciálnych rizík, ktoré môžu predstavovať ohrozenie zdravia človeka a zložiek životného prostredia, ktoré vyplynuli z aktuálnej miery a rozsahu znečistenia zemín, stavebných materiálov a podzemných vôd. Riziková analýza zohľadňuje súčasné a budúce využitie skúmaného územia.

6. Východiskové správy IPKZ


Spracovanie východiskovej správy IPKZ. Východisková správa IPKZ obsahuje:

- informácie o súčasnom a v prípade dostupnosti i o minulom využití lokality

- informácie o meraniach parametrov v pôde, horninovom prostredí a podzemných vodách, ktoré odrážajú stav v čase vypracovania východiskovej správy alebo informácie o nových meraniach parametrov v pôde, horninovom prostredí a podzemných vodách s ohľadom na možnosť kontaminácie pôdy, horninového prostredia a podzemných vôd nebezpečnými látkami, ktoré sa použijú, vyrobia alebo vypustia v dotknutom zariadení.

7. Environmentálne škody


- Environmentálne škody sú závažné prípady znečistenia vôd, kontaminácie pôdy, poškodenia biodiverzity, ekosystému, produktivity druhov a ohrozenia zdravia a okolia obyvateľstva. Navrhneme Vám preventívne opatrenia, aby sa zabránilo vzniku environmentálnej škody, ak však už škoda vznikla, navrhneme možnosti riešenia environmentálnej škody a v prípade záujmu aj elimináciu samotnej environmentálnej škody.

ENVIRONCENTRUM, s.r.o. - odpady, likvidácia, zneškodnenie odpadov, recyklácia stavebných odpadov, sanácia, dekontaminácia, nebezpečný odpad, sanácie geologického prostredia, geologický prieskum, environmentálna škoda, environmentálne škody, analýza rizika znečisteného územia, analýzy rizika, východisková správa IPKZ, IPKZ, riešenie zosuvových území, mikropilóty, štrk, piesok, kamenivo, biodegradácia, mobilný drvič, demolácia, búracie práce, voda, ropa, oil decontaminations, bioremediations, solid waste recovery, advisory and consulting services, štrk, piesok, kamenivoí

AKTUALITY:

Prevádzková doba na Recyklačnom stredisku Košice-Krásna, Traťová ulica je v Po-Pia od 7:00 do 15:30.

Ak máte otázku k stavebným odpadom a recyklátu, volajte:
0905 496 769.

Informácie týkajúce sa stavebných odpadov a recyklovaného materiálu získate výlučne na tel.č.: 0905 496 769

Prenájom mini drviča Resta 350x110 na spracovanie drobnej stavebnej sute (omietka, tehly, betón) a podobných stredne tvrdých materiálov. Denná kapacita zariadenia cca 5-7 t/deň. Kontakt:0905 652 203.
drvič drobnej stavebnej sute
Cena prenájmu 25 EUR/deň (aj začatý) bez DPH.Viac informácií tu.

Prevádzkujeme v Krásnej zariadenie na zber odpadov pre nasledujúce druhy odpadov: drevo, drevený nábytok aj v celku, sklo, obaly z dreva a zo skla, odpadová kôra a korok, piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo. Odpad musí spĺňať kvalitatívne požiadavky.

Mobilným drvičom stavebného odpadu RESTA DCJ 900x600 spracujeme stavebný odpad priamo u Vás.
Technické parametre: vstup: 800x600x500
výstup: 0 – 250 mm výkon: 80 - 200 t/h
hmotnosť: 29 t

2003-2018(c) ENVIRONCENTRUM, s.r.o.