Odpady, dekontaminácia, sanácia, likvidácia ropného znečistenia, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, recyklácia stavebných odpadov, geologický a hydrogeologický prieskum, predaj piesku, štrku, kameniva, dekontaminácia betónov a stavebných sutí, environmentálna škoda, environmentálne škody, analýza rizika znečisteného územia, analýzy rizika, východisková správa IPKZ, IPKZ

ENVIRONCENTRUM, s.r.o. - odpady, likvidácia, zneškodnenie odpadov, recyklácia stavebných odpadov, sanácia, dekontaminácia, nebezpečný odpad, sanácie geologického prostredia, geologický prieskum, environmentálna škoda, environmentálne škody, analýza rizika znečisteného územia, analýzy rizika, východisková správa IPKZ, IPKZ, riešenie zosuvových území, mikropilóty, štrk, piesok, kamenivo, biodegradácia, mobilný drvič, demolácia, búracie práce, voda, ropa, oil decontaminations, bioremediations, solid waste recovery, advisory and consulting services, štrk, piesok, kamenivo

Domov Služby Katalóg odpadov Kvalita Cenník Kontakt Linky English Webmail

Naša spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality a environmentu podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001.IČO: 31681794
IČ DPH: SK2020506466
DIČ: 2020506466
tel.:+421 55 6770700
fax:+421 55 6770800

stavebné odpady
tel.:0905 496 769

aktualizované 08.01.2019

Katalógové čísla prijímaných odpadov
na Recyklačnom stredisku v Krásnej, časť Traťová

P.č. Katalógové číslo Názov odpadu N/O
1. 01 01 01 odpad z ťažby rudných nerastov O
2. 01 01 02 odpad z ťažby nerudných nerastov O
3. 01 03 06 hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05 O
4. 01 03 08 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07 O
5. 01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 O
6. 01 04 09 odpadový piesok a íly O
7. 01 04 10 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 O
8. 01 04 12 hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a 01 04 11 O
9. 01 04 13 odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 O
10. 01 05 04 vrtné kaly a odpady z vodných vrtov O
11. 10 01 01 popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04 O
12. 10 01 02 popolček z uhlia O
13. 10 02 01 odpad zo spracovania trosky O
14. 10 02 02 nespracovaná troska O
15. 10 09 03 pecná troska O
16. 10 10 03 pecná troska O
17. 10 12 06 vyradené formy O
18. 10 12 08 odpadová keramika, odpadové tehly, obkladové obkladačky a dlaždice a odpadová keramika (po tepelnom spracovaní) O
19. 10 13 14 odpadový betón a betónový kal O
20. 16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 O
21. 16 11 02 výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01 O
22. 16 11 04 iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03 O
23. 17 01 01 betón O
24. 17 01 02 tehly O
25. 17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika O
26. 17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O
27. 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
28. 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
29. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
30. 17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O
31. 17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O
32. 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O
33. 19 01 12 popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11 O
34. 19 08 02 odpad z lapačov piesku O
35. 19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O
36. 19 12 09 minerálne látky (napr. piesok, kamenivo) O
37. 19 13 02 odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 O
38. 20 02 02 zemina a kamenivo O
39. 20 03 03 odpad z čistenia ulíc O
40. 20 03 08 drobný stavebný odpad O

Katalógové čísla odpadov prijímaných v zariadení na zber odpadov
v Krásnej, časť Traťová

P.č. Katalógové číslo Názov odpadu N/O
1. 03 01 01 odpadová kôra a korok O
2. 03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 O
3. 15 01 03 obaly z dreva O
4. 15 01 07 obaly zo skla O
5. 17 02 01 drevo O
6. 17 02 02 sklo O
7. 19 12 05 sklo O
8. 19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O

Katalógové čísla odpadov prijímaných
na biodegradačnej ploche v Ruskove

P.č. Katalógové číslo Názov odpadu N/O
1. 10 02 11 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúcej olej N
2. 13 05 01 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N
3. 13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody N
4. 13 05 03 kaly z lapačov nečistôt N
5. 13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N
6. 13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N
7. 13 08 02 iné emulzie N
8. 16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
9. 16 10 03 vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky N
10. 17 01 06 zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky N
11. 17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N
12. 17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N
13. 17 05 07 štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N
14. 17 09 03 iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky N
15. 19 08 13 kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd N
16. 19 13 01 tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky N
17. 19 13 05 kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky N
18. 19 13 07 vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky N

RS Krásna-Traťová , Mobilné zariadenie na recykláciu stavebných odpadov , RS Krásna - zber, BP Ruskov
V prípade problémov so zobrazením nás kontaktujte e-mailom, prosím.


ENVIRONCENTRUM, s.r.o. - odpady, likvidácia, zneškodnenie odpadov, recyklácia stavebných odpadov, sanácia, dekontaminácia, nebezpečný odpad, sanácie geologického prostredia, geologický prieskum, environmentálna škoda, environmentálne škody, analýza rizika znečisteného územia, analýzy rizika, východisková správa IPKZ, IPKZ, riešenie zosuvových území, mikropilóty, štrk, piesok, kamenivo, biodegradácia, mobilný drvič, demolácia, búracie práce, voda, ropa, oil decontaminations, bioremediations, solid waste recovery, advisory and consulting services, štrk, piesok, kamenivoí

AKTUALITY:

Prevádzková doba na Recyklačnom stredisku Košice-Krásna, Traťová ulica je v Po-Pia od 7:00 do 15:30.

Ak máte otázku k stavebným odpadom a recyklátu, volajte:
0905 496 769.

Informácie týkajúce sa stavebných odpadov a recyklovaného materiálu získate výlučne na tel.č.: 0905 496 769

Prenájom mini drviča Resta 350x110 na spracovanie drobnej stavebnej sute (omietka, tehly, betón) a podobných stredne tvrdých materiálov. Denná kapacita zariadenia cca 5-7 t/deň. Kontakt:0905 652 203.
drvič drobnej stavebnej sute
Cena prenájmu 25 EUR/deň (aj začatý) bez DPH.Viac informácií tu.

Prevádzkujeme v Krásnej zariadenie na zber odpadov pre nasledujúce druhy odpadov: drevo, drevený nábytok aj v celku, sklo, obaly z dreva a zo skla, odpadová kôra a korok, piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo. Odpad musí spĺňať kvalitatívne požiadavky.

Mobilným drvičom stavebného odpadu RESTA DCJ 900x600 spracujeme stavebný odpad priamo u Vás.
Technické parametre: vstup: 800x600x500
výstup: 0 – 250 mm výkon: 80 - 200 t/h
hmotnosť: 29 t

2003-2018(c) ENVIRONCENTRUM, s.r.o.