Odpady, dekontaminácia, sanácia, likvidácia ropného znečistenia, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, recyklácia stavebných odpadov, geologický a hydrogeologický prieskum, predaj piesku, štrku, kameniva, dekontaminácia betónov a stavebných sutí, environmentálna škoda, environmentálne škody, analýza rizika znečisteného územia, analýzy rizika, východisková správa IPKZ, IPKZ Služby Katalóg odpadov Kvalita Cenník Kontakt Webmail English
ENVIRONCENTRUM, s.r.o. - Košice, stavebný odpad, geologické práce, sanácia environmentálnej záťaže, geologický prieskum životného prostredia, recyklácia stavebných odpadov, drobný stavebný odpad, príjem odpadu, zber odpadov, ostatné odpady, nebezpečné odpady, likvidácia odpadu, zneškodnenie odpadov, sanácie, dekontaminácia, odber vzoriek, analýza rizík
AKTUALITY:

platí od:08.07.2022
Asfaltový recyklát 0-32 mm je vypredaný.

platí od:06.07.2022
Vážení zákazníci, odber odpadu na recyklačnom stredisku, pri platbe v HOTOVOSTI, je možný iba v čase do 15:30. Bezhotovostné platby kartou neprijímame.

platí od:11.05.2022
Betónový recyklát a asfaltový recyklát 32-63 mm sú aktuálne vypredané. Ak máte otázku k stavebným odpadom a recyklátu, volajte:
0905 496 769.

Recyklačné stredisko KE-Traťová ul. otvorené Po-Pia od 7:00 do 15:30.

POZOR, NOVINKA!!! Prevezmeme od Vás drevný odpad. V našom zariadení na zber odpadov v Krásnej prevezmeme nasledujúce druhy odpadov: drevo, drevený nábytok aj v celku, sklo, obaly z dreva a zo skla, drevené odrezky, odpadové rezivo. Odpad musí spĺňať kvalitatívne požiadavky. Pre viac informácií kliknite sem. Pre mapu polohy nášho recyklačného strediska kliknite sem.

Spoločnosť ENVIRONCENTRUM, s.r.o. vznikla v roku 1993 a úspešne realizuje svoje aktivity v súlade s prezentovanou Politikou kvality a environmentu. Disponujeme tímom kvalifikovaných pracovníkov, rozsiahlou technologickou základňou a bohatými praktickými skúsenosťami. Hlavný dôraz kladieme na kvalitu a komplexnosť poskytovaných služieb v súlade s požiadavkami legislatívy, zákazníka a ostatných relevantných zainteresovaných strán. Rozsah činností spoločnosti môžme rozdeliť do týchto hlavných oblastí:


Geologický a hydrogeologický prieskum životného prostredia

Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia. Spracujeme projekt geologickej úlohy, zabezpečíme vstupy na pozemky, vytýčime podzemné inžinierske siete. Vykonávame vrtné práce, geofyzikálne práce, terénne merania, odber vzoriek, analýza vzoriek v akreditovanom laboratóriu. Spracujeme výsledky prieskumu formou záverečnej správy s analýzou rizika a štúdiou uskutočniteľnosti sanácie.

Na základe geologického oprávnenia realizujeme:
- hydrogeologický prieskum,
- inžinierskogeologický prieskum,
- geologický prieskum životného prostredia,
- terénne meračské práce,
- technické práce (vrtné práce, podzemné a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim),
- technologické práce,
- geochemické práce,
- geofyzikálne práce,
- monitorovanie geologických faktorov životného prostredia,
- sanácia geologického prostredia,
- sanácia environmentálnej záťaže,
- odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže,
- vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku.


Sanácie geologického prostredia, likvidácia ropného znečistenia, zneškodňovanie nebezpečných odpadov

Sanácie geologického prostredia spočívajú v zamedzení vzniku geodynamických javov, odstránení príčin a následkov geodynamických javov, odstránení príčin vzniku znečistenia spôsobeného činnosťou človeka, obmedzením plošného a priestorového šírenia znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,odstránení alebo znížení koncentrácie znečisťujúcich látok zo znečistenej podzemnej vody a pôdy. Komplexná sanácia ekologických záťaží a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, sanácie ekosystému horninového prostredia, podzemnej vody, zemín, zneškodňovanie zaolejovaných oplachových vôd, sanácia zaolejovaných štrkových lôžok vrátane podložia, dekontaminácia zemín znečistených kondenzátmi plynu a olejmi, dekontaminácia betónov a stavebných sutí, dekontaminácia kalov znečistených ropnými látkami zo sedimentačných bazénov dažďovej kanalizácie, dekontaminácia vôd, riešenia havarijných únikov ropných látok.


Recyklácia stavebných odpadov

Naša spoločnosť ponúka od roku 1998 komplexné služby v oblasti recyklácie stavebných odpadov, ako efektívny, ekologický a ekonomicky výhodný spôsob nakladania s odpadmi.
Ponuka pozostáva z nasledujúcich činností (služieb):

Recyklačné stredisko stavebných odpadov Košice Krásna, ul. Traťová
Otvorené v Po-Pia od 7:00 do 15:30, kontakt: 0905 496 769.
Príjem stavebných odpadov - betón, železobetón, tehly, asfalty, zeminy, zmiešané odpady a zmesi odpadov, drevo, sklo
zoznam odpadov cenník odpadov a recyklátu + kvalitatívne požiadavky mapa strediska, kontakty

Predaj recyklátu rôznych frakcií s certifikátom s následným využitím:
» betónový: 0-32, 32-63 (podkladné vrstvy trvalé),
» asfaltový: 0-32, 0-63 (podkladné vrstvy trvalé),
» tehlový (zmiešaný): 0-6, 0-32, 32-63 (obsypy inžinierskych sietí, zásypy, podkladné vrstvy dočasné),
» zemina: 0-32, netriedená zemina (terénne úpravy).

Predaj použitého stavebného materiálu (po dohode) - betónové obrubníky, kocky, mačacie hlavy, tehly, drevené a betónové stĺpy

Mobilná recyklácia stavebných odpadov - spracovanie stavebného odpadu priamo u zákazníka na recyklát podľa stanovených požiadaviek


PRENÁJOM MOBILNÉHO DRVIČA STAVEBNÝCH ODPADOV
malý drvič D1
RESTA 350x110
výkon
0,5-1,5t/hod (5-10t/deň)
optimálny objem zákazky
0,5-100t
cena
33,33€/deň bez DPH
bez dopravy a obsluhy
veľkosť vstupu
300x200x100 mm
hmotnosť stroja
350kg
rozmery DxŠxV
0,7 x 0,5 x 1,5 m
kontakt
0908 982 586
0905 652 203

*Cena je orientačná a závisí od konkrétnych podmienok zákazky. V cene nie je zahrnutá doprava drviča k zákazníkovi. Pri malom drviči D1 sa počíta každý začatý deň prenájmu.

ENVIRONCENTRUM, s.r.o. - Košice, stavebný odpad, geologické práce, sanácia environmentálnej záťaže, geologický prieskum životného prostredia, recyklácia stavebných odpadov, drobný stavebný odpad, príjem odpadu, zber odpadov, ostatné odpady, nebezpečné odpady, likvidácia odpadu, zneškodnenie odpadov, sanácie, dekontaminácia, odber vzoriek, analýza rizík
ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
Rastislavova 58
040 01 Košice

IČO: 31681794
IČ DPH: SK2020506466
DIČ: 2020506466

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka: 3889/V

tel.:+421 55 6770700
fax:+421 55 6770800

stavebné odpady
tel.:0905 496 769Naša spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality a environmentu podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001.
aktualizované 04.08.2022